سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مركز جهاني اسلامى 
مدرس 
 
 
منظومه –نهايه الحكمه...... 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
نهایة الحکمه 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
---- 
مدرس 
 
 
منظومه- اشارات- اسفار